Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Poliscclaim.nl , per 7 september 2021

Hartelijk dank dat u van onze bemiddelingsdienst (‘Dienst’) gebruik gaat maken. Door onze Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden daarom zorgvuldig door.

1. Toepasselijkheid

1.1 Polisclaim.nl  , is een handelsnaam van Schade Leven Portefeuille B.V. .

• Polisclaim.nl   is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50299581. 

1.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Polisclaim.nl  en een wederpartij (hierna: de “cliënt”).

1.3 Ook de door Polisclaim.nl  bij de uitvoering van enige opdracht ingeschakelde personen, inclusief eventuele derden kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op aanvullende diensten aan en vervolgopdrachten van de desbetreffende cliënt.

1.5 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als, en voor zover, zij schriftelijk zijn bevestigd door Polisclaim.nl

1.6 Algemene inkoopvoorwaarden van de cliënt  zijn niet van toepassing, tenzij zij door Polisclaim.nl  schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Polisclaim.nl  en de cliënt  komt tot stand door:

• Verzending door de cliënt  van het daartoe bestemde online inschrijving- of

aanmeldingsformulier of,

• De door Polisclaim.nl  en de cliënt  getekende schriftelijke bevestiging of

• Door schriftelijke bevestiging door Polisclaim.nl  aan de cliënt  van diens per e-mail of

telefoon verzonden of aangeboden aanmelding of opdracht.

3. Inspanningsverbintenis en zorgvuldigheid

3.1 Polisclaim.nl  zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht.

3.2 De cliënt zal aan Polisclaim.nl  alle feiten en omstandigheden die mogelijk van belang kunnen zijn voor de juiste en zorgvuldige uitvoering van de diensten aan Polisclaim.nl vermelden. Dit betekent dat de cliënt in ieder geval alle door Polisclaim.nl  relevant geachte gegevens en informatie aan Polisclaim.nl  dient te overleggen. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle overgelegde gegevens en informatie.

3.3. Polisclaim.nl  verricht haar diensten uitsluitend op basis van een inspanningsverbintenis tot het bereiken van een beoogd resultaat, maar is nimmer verplicht tot het bereiken van dat beoogde resultaat.

4. Inschakelen van andere personen

4.1 Polisclaim.nl  is bevoegd de opdracht onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

4.2 Bij de selectie van anderen, mogelijke derden daaronder inbegrepen, zal Polisclaim.nl  de nodige zorgvuldigheid in acht nemen

4.3 De cliënt machtigt hierbij Polisclaim.nl  om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

5. Gebruik van internet en e-mail

5.1. Polisclaim.nl  streeft naar een zo efficiënt mogelijke wijze van communicatie met haar cliënt en zal daarbij gebruik maken van het internet, e-mail en andere mogelijke elektronische technieken. Polisclaim.nl  zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen ter beveiliging van haar elektronische systemen en communicatietechnieken, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit overgebrachte virussen, computerwormen, spy-sofware of andere onbedoeld en onbewust door Polisclaim.nl  overgebrachte bedreigingen voor elektronische systemen.

5.2. Het verzenden van e-mailberichten geschiedt ongeëncrpyteerd, tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk tijdig om verzoekt. Polisclaim.nl  is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig verkrijgen van e-mailberichten door derden.


5.3. Wanneer de cliënt niet binnen een redelijke termijn of binnen de afgesproken termijn een reactie verkrijgt van Polisclaim.nl  op e-mailberichten, dient de cliënt te verifiëren of het elektronisch verkeer van of naar Polisclaim.nl  is onderbroken of op andere wijze is geblokkeerd. Polisclaim.nl  is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig ontvangen van berichten als gevolg van spam filters, onderbrekingen, storingen of andere problemen die optreden in het elektronisch communicatieverkeer.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Mogelijke aansprakelijkheid van Polisclaim.nl  voortvloeiend uit haar werkzaamheden is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Polisclaim.nl  gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

6.2. In het geval dat er om wat voor een reden dan ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel genoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Polisclaim.nl  met betrekking tot de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting.

6.3. Bij de uitvoering van interim-opdrachten is in afwijking van het twee lid van dit artikel de aansprakelijkheid van Polisclaim.nl  beperkt tot het aan de betreffende cliënt in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden van het desbetreffende jaar.

6.4. Polisclaim.nl  is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten.

6.5. Cliënt vrijwaart Polisclaim.nl  voor aanspraken van derden. 

6.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht

op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Polisclaim.nl  aansprakelijk is.

7. Tarieven en declaraties

7.1. Het honorarium van Polisclaim.nl  wordt berekend aan de hand van het door de cliënt gekozen no cure-no pay optie.

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. 

7. 2  Polisclaim.nl  factureert de overeengekomen succes-fee na ontvangst door cliënt. 

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle door Polisclaim.nl  in opdracht van de cliënt opgestelde stukken, waaronder onder andere begrepen worden adviezen, notities, processtukken en/of artikelen mogen door de cliënt – behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Polisclaim.nl  - niet worden verstrekt aan derden dan wel anderszins worden verspreid. Alle door Polisclaim.nl  in opdracht van de cliënt opgestelde adviezen of andere stukken zijn uitsluitend bedoeld voor de cliënt en derden kunnen daarop geen beroep doen.

9. Toepasselijk Recht

9.1. De rechtsverhouding tussen Polisclaim.nl  en de cliënt is exclusief onderworpen aan Nederlands recht.

9.2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.

10. Verkrijging en wijziging van algemene voorwaarden

10.1. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op de website van Polisclaim.nl: www.polisclaim.nl  

10.2. Op verzoek van een (potentiële) cliënt zullen deze algemene voorwaarden eveneens per e-mail of gewone post worden toegezonden.

10.3. Polisclaim.nl  is te allen tijde bevoegd eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe opdrachten en op lopende opdrachten met ingang van het moment van wijziging.


Nieuwegein 

7 september 2021

Polisclaim logo
Postbus 2702
3430 BN Nieuwegein
AFM: 12040510
KVK 50299581
Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag
9:00 - 17:30
Zaterdag & Zondag
Gesloten
Disclaimer: “Hoewel de uitspraken (van de Commissie van Beroep) van Kifid volstrekt helder en duidelijk zijn kunnen wij niet garanderen dat u daadwerkelijk compensatie gaat krijgen. Ook de hoogte van de compensatie kunnen wij niet garanderen. U moet verwachten dat de verzekeraar met u een schikking zal willen treffen die een ander resultaat oplevert dan wij voor u berekend hebben. U kunt geen rechten onttrekken aan deze reclame uiting. Het is een vrijblijvend aanbod om tot uitwisseling van informatie te komen. Het voeren van een gerechtelijke procedure maakt geen onderdeel uit van de Woekerpolis Check”
phone-handset